STPM Hydraulic Heavy capacity Presses
STPM-RSR200 STPM-RSR300 STPM-RSR400 STPM-RSR500 STPM-RSR600